ది 24/9/2016 న జరగవలిసిన SA-1పరీక్ష డెంగ్యూ కాంపెయిన్ కారణంగా ది 29/9/2016 కి మార్చటమైనది
Webnode

                          

 Principles of evaluation of SA-1 ( Telugu,Hindi,Sanskrit)  VI -X th Classes  26/9/16

 APOSS EXAM OCT 2016 - TIME TABLE  , HALL TICKETS    SSC    INTER

 SA to HM Promotion Panel List for 2016-2017 for verification of Certificates-Guntur Dt.

 URDU BEST TEACHER  AWARD 2016-17 PROC.  APPLICATION

 PRATHIBHA AWARDS 2016  - GUNTUR Dt ALL DISTRICTS

Lr.No.3320 dt 19-9-2016 , SMS Electionn for remaining schools. shedule

G.O. No. 20 dt.20-9-16 Conducting Common Examinations Amendment

 SUMMATIVE TEST  proformas -CAMP LEVEL TABULATION SHEET

                EXTERNAL EVALUATION CENTRE PROFORMA and  BUNDLE SLIP PROFORMA

               PROCEDURE OF SPOT VALUATION IN JUMBLING MANNER

 SKILL TEST SOFTWARE    &     NSG SOFTWEARE 2016-2017 for PET/PD

 CCE GRADING SOFTWARE 2016-17  FOR UP SECTION  (6,7,8,classes) updated

                                                                                                by K.SRINIVASARAO

 CCE SOFTWARE_RVL Ganapathirao(1-5 Classes)

SA-I  EXAMS SPOT VALUATION  PROCEEDURE -Gnt Dt.

Rc249,dt 9/9/2016 PA to MLA ,MLC, MP prohibition

 Rc No 314 ,6-9-16 English training for teachers of model schools -Gnt Dt. (Two Spells)

             Teachers  List      Time Table     Training Centre @ DRP s 

 Work on holidays in compensation to Krishna Pushkaram Holidays Proceedings

DA   New coversion formula fro 1-1-2016

 Rc No 643, Dt 06-09-2016, DSC 2014 Filling  Posts of teachers reserved for Woman  with three Classes of disability

 Rc No 03, 06-9-2016 Summative - I Time Table Proceedings  S-II Time Table

Dist .Best Teacher Awards 2016 list  -Guntur dt.

Memo 108382 Dt 1-9-2016 ITD Transferred Teachers Salaries Memo

 Model Primary School English Teachers Training Module Prepared By RIES, Bengaluru

 GO.173 Dt.30-8-2016 Dearness Relief to Pensioners with effect from 01.07.2015

 

AP NMMS 2016  DETAILED INFORMATION

 Rc No 404 Dt 27-8-16  MDM procurement of Food grains by E-POS

 Go.No 172 Dt 27-8-2016 DA fron 1st july 2015   DA Table

Rc.No 2607 dt.26.08.16 Maintenance Grants And School Grant   guidelines

Rc.No 2607 dt.26.08.16 MRC Grants And School Complex Grants  guidelines 

 Rc 1900 Dt 17-8-2016 Inter district transfers on spouse-Mutual grounds

RC 408 dt.23-8-2016 MDM CAPTURING OF DAILY ATTENDANCE

 FA-1 MARKS UPLOAD PROCESS

 Best teacher Awards  Proceedings(GNT)  Application

                  CHARACTER AND ANTECEDENTS FORM

 Physical Literacy Concept Paper

Lr.3320  Delegation of signatory power to SMC

RC 441 dt11-8-2016 Flag Hoisting  by MPTC ,ZPTC

RC 408 dt.9-8-2016 MDM CAPTURING OF DAILY ATTENDANCE  MDM User Manual

Rc no 20 dt 9-8-2016  allowing Time Scale to newly recruited teachers

Rc 365 dt 6-8-2016 DE -Reservation unfilled vacancies of SC,ST,BC of SGT URDU

 Rc 641 , 6-8-2016 70th year of  Independence on 15.08.2016 decided that the period

               from 09.08.2016 to 23.08.2016 should be declared as Azadi 70 – Yaad Karo Kurbani

 Rc No 88 dt.08.08.16 RMSA Trainings Computer test for SA  Instructions

 Rc 518 ,dt.6-8-2016 Physical Literacy-Training to the teachers onYoga

                                                                      Physical Literacy Book

 GO Ms 144 dt 02-08-16  Upgradation of  Language Pandits & PET

 MDM Inspection Report by Inspecting Officers

 ఇన్ కంటాక్స్ రిటర్న్స్ - ఇ - ఫైలింగ్ చేయటం - UTF కరపత్రము

Projects - 10th Class maths

 DSC 2014 SALARY BILL SOFTWARE

 New  Teachers (DSC 2014) Data form

 CCE Exam Pattern & Procedure for FA & SA

 Application for newly apointed /interdist/promotions for adding in Cadre strength

 CNSOLIDATED GRADING & PROMOTION REGISTER-SUBJECT WISE (6-10th) 

STUDENT ACEDEMIC PERFORMANCE REGISTER (6 -10th)

 Vidyanjali Final Guidelines   User Manual to school -Vidyanjali

 All-Subjects-TM-and-EM  Blue print & Model papers -10 th class

 STATE AWARDS APPLICATION

NFTW  AWARDS FOR TEACHERS  MARKS PROFORMA

 EO TEST RESULTS  MAY 2016 SESSION(NOTIFICATION 03/2016)

Assignment & projects VI to IX classes  Languages   Non Languages

 LESSION PLANS (CCE + SCERT MODEL)  6th  to 10 th CLASSES

 NEW ADMISSION ENROLLMENT PROFORMA

Child Info New Format

 PAT Notification 2016     PAT Application form-PAT  SEP 2016

  యోగా - వ్యాయామ కాలనిర్ణయ పట్టిక (PS &HS) 

 vidyanjali - programme Guidelines

 IMPORTANT GUIDELINES TO DEVELOP A MISSION STATEMENT FOR SCHOOL

 List of schools identified - Vidyanjali school - volunteer Programme

School readyness programme 2016-17 instructions

 SCHOOL ACADEMIC CALENDAR PRIMARY  UP& HIGH SCHOOL

 ACTION PLAN OF BADI PILUSTONDI PROGRAMME 15th to 21st june 2016

 

SA-I  EXAMS SPOT VALUATION  PROCEEDURE -Gnt Dt.

 Promoted Teachers as on 30-8-2016 Guntur Dt.

  RC 10899 DT 17-6-2016  OD FOR TEACHERS ATTENDED STATE LEVEL EDUCAITON                       CONFERENCE OF APTF DEO GNT

 RETAIREMENT TEACHERS AUG 2016 TO DEC 2017 - GUNTUR DT.

 Promotion orders of  14-7-16 counselling

 Clear Vacancy position as on 30-6-2016 (including retirements) GNT Dt.

MAPC :- Rejected List  ,,  Question paper& key  ,,  Results (GNT)   ,,  Results All Dist.

 SMS – to capture General Attendance and MDM Attendance-Guntur Dt.

2016-17  సంవత్సరం నకు  సంబందించి CRP మరియు DLMT ల విధులు -GNT

 PETమరియు SA (లాంగ్యేజెస్ & నాన్ లాంగ్యేజెస్) 23-5-2016 నాటికి ఖాళీఅ వివరములు-గుంటూరు జిల్లా(Tentative) (Not for DSC 2014

             అలెవెన్స్  మంజూరు-  గుంటూరు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి వారి ఉత్తర్వులు-

 3/4/2016 న ఇంగ్లీష్ నైపుణ్యతా పరీక్షకు హాజరవ్వాల్సిన ఉపాధ్యాయుల

               HALL TICKETS - (Guntur Dt.)

 3/4/2016 న ఇంగ్లీష్ నైపుణ్యతా పరీక్షకు హాజరవ్వాల్సిన ఉపాధ్యాయుల జాబితా- గుంటూరు జిల్లా

2. LIST OF EXAMINERS -SPOT-SSC PE MARCH 2016 

 Gr. II Head Master - Retirement Notices --2016

 Retirement Particulars of Teaching Staff in ZP & Govt. Schools in Guntur District.

 RC NO 02, Dt 26-3-2016 పని వేళలు పాటించని ప్రవేటు పాఠశాలలు పై చర్యలు తీసుకోవటం.

 

 

   

   ENGLISH RHYMES VEDEO'S                తెలుగు రైమ్స్ వీడియోలు              1 వ తరగతి తెలుగు పాఠ్యాంశ వీడియోలు 

RcNo249dt29-7-2016 PA toMLA,MLC,MP prohibition -Instructions

Rc No3 dt.25-7-2016 Teleconference Proceedings   Schdule

RC No 443 Dt. 23-7--2016 , Modifications to the High School Time table

Rc No 115 Dt 19-7-2016 ,O.D for APTF State level Educational conference

 Rc No.3 Dt.16-7-2016 EXAMINATIONS REFORMS-CERTAIN GUIDELINES

Rc.No.34 ,11/7/16 Exposure visit of primary studants to higher secondary schools

 Rc No 73 Dt 11-7-2016 Teacher data  new instructions- Call for Explanation

 RC 73 Dt 29-6-2016 Teachers data updation date extended up to 10-7-2016

RC 73 Dt.1-7-2016 New Instructions on Teacher data base

RC 73 Dt 29-6-2016 Teachers data updation date extended up to 10-7-2016

 Rc305 subject wise distribution of work in primary schools instead of classwise distribution 

RC 1900 Dt 17-6-2016 Inter district tranfers on spouse, mutual grounds 

           Inter District Transfers Lists : Spouse ground       Mutual Ground

 RC1033, Dt.3-6-2016 SCHOOL MISSION STATEMENT

   List of schools identified - Vidyanjali school - volunteer Programme

Rc No 1035 Vidyanjali School - Volunteer Programme

School readyness programme 2016-17 instructions

 Rc No 158 Dt.22-6-2016 MAPC- Futher Instructions&List of Exam Centres

Rc 415 Dt 15-6-2016 implentation of SChool readyness programme

 RC 158 Dt 9-6-2016 Mandal Academic Performance Coordinator  Changing Instructions

 Rc 19 Dt 10-6-2016 Badi pilustundi Programme 2016-17

 RC 2 Dt10-6-16 INSTRUCTIONS ON REOPENING OF SCHOOLS AFTER  SUMMER

Memo 618,Dt 6-6-2016 One hour permission due to Ramzan

 Rc no 3 Dt. 6-6-2016 summative -3 guidelines  marks entrer in to CSE website

Rc 158 Dt.4-6-2016  Mandal Academic Performance coordinaterselections

 Rc No 158 ,30-5-2016  Selection of Mandal Academic Coordinators -Instructions

 Rc 2007 St.28-5-2016 Language pandits promotin- 3rd methodology- clarification

 RC 1928 Dt,27-5-2016 Put up Grade wise Teachers photos in school notice board

 RC 1928 Dt,27-5-2016 Put up Grade wise Teachers photos in school notice board

                 Govt Of AP సూచనలు     MHRD , INDIA సూచనలు

Rc no 395 Dt 27-5-2016 Reliving teachers who are transfered in 2015

 RC No 659 ,Dt. 18-5-2016Remidial Teaching For the academically weak students

 Rc No 781 Dt 18-5-2016 New Admissions 2016-17 in  Mana Vooru -Mana Badi  Progamm Enter in CSE website on or before 21-5-2016 e.by PO,SSA,Prakasam Dt.

 Rc.no 1 ,dt 13-5-2016 urdu school timing changes due to Ramzan

 Rc 4102 Dt 13-5-2016 Rationalisation  proposeGuidlines

 RC 4102 Dt 13-5-2016 Rationalisation Posts and Staff proposals

RC 237 ,Dt 12-5-2016  Addition of Prayer for rain during  morning preyer

 FOR  MORE PROCEEDINGS  PLEASE  CLICK ON

 

          

DSC 2014 INFORMATION:- 

 RC 20 dt.28-06-2016 DSC 2014 Salaries Clarifications

నూతన ఉపాధ్యాయులకు మార్గదర్శకాలు

 DSC 2014 School Assistants  Training     Venue Details          GUNTUR Venue

            Krishna District (Vyuuru)  SA Maths, PS, BS, Telugu, Hindi

       Nellore  SA (BS) SA (Eng)

 DOWNLOAD DSC 2014 APPOINTMENT LETTERS

 Salary Particulars for DSC 2014   SA     SGT,LP,PET

 గుంటూరు జిల్లాలో కొత్తగా ఎంపిక అయిన SGTమరియు LP లకు 2-6-2016  నుండి11-6-2016 వరకు 

              ట్రైనింగ్ పొందు కేంద్రాల వివరములు

 గుంటూరు సెంటర్ నందు ట్రైనింగ్ పొందవలిసిన  వారి వివరములు జాబితా 

               SGT (Tel), SGT (U), LP (Tel), LP   (Hindi), LP (Urdu), LP (Sansk)

చిలుమూరు సెంటర్ నందు ట్రైనింగ్ పొందవలిసిన  వారి వివరములు జాబితా

           (SGT-TEL (Female) )( SRi Rama Rural High school ,Chilumuru, Kollur mandal)

 DSC 2014 - OATH OF COMMITMENT PROGRAMME ON 01.06.2016-

               DISTRICT WISE REGISTRATION COMMITTIES

 SA and PET vacancies for DSC 2014 postings.as 29-5-2016-Guntur Dt.

 SA - LANGUAGES, NON LANGUAGES & PET VACANCIES

                          (Nellore, Prakasam, Srikakulam)

 INSTRUCTIONS TO THE CANDIDATES TO ATTEND THE 

                OATH OF COMMITMENT PROGRAMME ON 01.06.2016

 RC No 20 Dt  23-5-2016 Candidate selected in two equal caders in SA -Instructions

 Rc No 20 Dt.1-5-2016 ,Preparation of selection list -Instructions

 Certificate Verification list & Call Letter Download (SA,PET)(19/5/2016)

Induction Training Proposals for DSC 2014 Teachers

 DSE 2014 SA GENERAL MERIT LISTS GUNTUR Dt.:- (12-5-2016)

     LANGUAGES :-     TELUGU      ENGLISH        HINDI        URDU  

     NON LANGUAGES :  MATHS     PS               SS               BS 

  DSC 2014 PET GENERAL MERIT LIST - GUNTUR Dt. 12-5-2016

 OTHER DIST.GENERAL MERIT LISTS (12-5-2016)

Memo 19064 Dt.11-5-2014 SA & PET Tribunal Orders Implimentation

 schedule For  SA & PET

 DSC-2014  SELECTIONS PROVISIONAL LISTS- GUNTUR Dt.

 SGT TELUGUSGT URDULP -TEL LP-HINDI LP-URDU  LP-SANSKRIT   

 RC 7666 DT.March 16 GUNTUR DEO ORDERS ON DSC-14 PROVISIONAL LISTS

DSC-2014  SELECTIONS PROVISIONAL LISTS- ALL DISTRICTS

 RC NO 67 ,Dt17-3-2016 TET cum TRT 2014 -SURPLUS TEACHERS - CLARIFICATIONS

 DSC-2014 VACANCY LIST IN WEBOPTIONS by DEO GUNTUR (17/3/2016)

          VACANCY - PRINT VERSION SGT (6 PAGES)  LP (2 PAGES)

DSC 2014  WEBOPTIONS  CLICK HERE

 Primary School Cadre Strength particulars as on   7-12-2015

 RC No 99 Dt.14-3-2016 DSC Non availability of candidates in local                            under SCSTBC De-reservation to Non-Local SC,ST,BC

 DSC 2014 - VACANCY POSITION -GUNTUR Dt. AS ON  10-3-2016

  List of vacancies for DSC- Guntur Dt.(27/2/2016) 

 RC 18 Dt 11-3-2016 SCHEME OF SELECTION  DSC-2014 AMENDMENTS

Rc.No.20.05.03.2016 DSC-2014 Recruitment-Completion of 

               Recruitment Process-Certain instructions issued.

 

DSC-2014 NO OF VACANCIES TO BE UPLOADED-BY DEOS ON OR BEFORE 13/3/2016

Go.ms 17 Dt.9--3-2016,Teacher Eligibility Test (TET)cum

           Teacher Recruitment Test-(Scheme of Selection)-Amendment

 Revised Schedule DSC 2014 as on 1-3-2016

 Tentative List of vacancies for DSC- Guntur Dt.(27/2/2016)

 Certificates verification list -Guntur Dt.  ALL DISTRICTS  

                         CALL LETTER DOWNLOAD

 RC NO 20 DT,-2-16 DSC 2014 PREPERATION OF SELECTION LISTS , 

                                         VERIFICATION OF CERTICATES AND REVISED  SCHEDULE

VERIFICATION CERTIFICATE FORM FOR DSC SELECTED CANDIDATES

 DSC 2014 CHANGES & RECTIFICATIONS

              LANGUAGE PANDITS  SGT's  RIVISED FINAL KEY CHANGES

DSC-2014 Merit List Objections-Grievance Service

 AP DSE 2014 INDIVIDUAL RANK CARD / MERIT LIST   (Dt.WISE)

         APDSC  WEBSITE

 

 

 MEDICAL REIMBURSEMENT ONLINE SUBMISSION (Click Here)

          (User Name :- UDISE CODE, password :- Admin@First 4 disits of UDISE CODE)

 MEDICAL REIMBURSEMENT ONLINE MODAL APPLICATION

 Passport/Visa - NO Objection -  Apply Online Here  

             (User Name :- UDISE CODE, password :- Admin@First 4 disits of UDISE CODE)

Modal Application for PASSPORT   VISA

 Rc 01 Dt.11-1-2016 Online Passport NOC Proceedings & Enclosing Certificates

Memo No 2159 Delegation of the Power Issue of NOC For Paasport to                       Municipal Commissioners in respect of Municipal Teachers ..

 

 ఇన్ కంటాక్స్ రిటర్న్స్ - ఇ - ఫైలింగ్ చేయటం - UTF కరపత్రము

Projects - 10th Class maths

 DSC 2014 SALARY BILL SOFTWARE

 New  Teachers (DSC 2014) Data form

 CCE Exam Pattern & Procedure for FA & SA

 Application for newly apointed /interdist/promotions for adding in Cadre strength

 CNSOLIDATED GRADING & PROMOTION REGISTER-SUBJECT WISE (6-10th) 

STUDENT ACEDEMIC PERFORMANCE REGISTER (6 -10th)

 Vidyanjali Final Guidelines   User Manual to school -Vidyanjali

 All-Subjects-TM-and-EM  Blue print & Model papers -10 th class

 STATE AWARDS APPLICATION

NFTW  AWARDS FOR TEACHERS  MARKS PROFORMA

 EO TEST RESULTS  MAY 2016 SESSION(NOTIFICATION 03/2016)

Assignment & projects VI to IX classes  Languages   Non Languages

 LESSION PLANS (CCE + SCERT MODEL)  6th  to 10 th CLASSES

 NEW ADMISSION ENROLLMENT PROFORMA

Child Info New Format

 PAT Notification 2016     PAT Application form-PAT  SEP 2016

  యోగా - వ్యాయామ కాలనిర్ణయ పట్టిక (PS &HS) 

 vidyanjali - programme Guidelines

 IMPORTANT GUIDELINES TO DEVELOP A MISSION STATEMENT FOR SCHOOL

 List of schools identified - Vidyanjali school - volunteer Programme

School readyness programme 2016-17 instructions

 SCHOOL ACADEMIC CALENDAR PRIMARY  UP& HIGH SCHOOL

 ACTION PLAN OF BADI PILUSTONDI PROGRAMME 15th to 21st june 2016

 APPLICATION FOR MANDAL ACADEMIC COORDINATOR POST

 Induction Training Programme for SGTs and L.P.s at District level - 2016 -UNIT COST

 Teacher Information System

 Instructions      Data form   Details (Screen Shots)

 DEECET 2016 ,PAPER WITH ANSWERS DOWNLOAD HERE

 Dist.wise Rationalisation  Abstract

 DEECET 2016 కంప్యూటర్ అధారిత పరీక్ష (CBT) - అభ్యర్ధులకు సూచనలు

 MOCK TEST - DEECET 2016 - ONLINE EXAMINATION METHOD 

 Summer Camp Instructions in Telugu

 APPLICATION FOR  SUPPLY OF PHOTOSTAT COPY CUM RE VERIFICATION VALUED ANSWER SCRIPTS

 DETAILED PROCESS FOR RECOUNTING AND RE-VERIFICATION WITH DUE DATES

 List of CAL schools for supply of Computers, projectors and UPS in the State

 Revised Entitlement Points  for Transfers

 Admit Card Original  Duplicate  Tiplicate

 Mana vuuru- Mana Badi, Brochure

 Cadrestrength Updation - Instructions to Dy DEO's,MEO,HM;s

 Head master Account Test Results - December 2015

 Primary Promotion List Software 2015-16 With School Consolidation

 Only PROMOTION LIST 2015-16 in Excel Sheet( 1-5 class)

 Departmental Test Results in U.S Formate

        GO Test (12/12/2015)  EO Test (13/12/2015) Others

 Promotion  List  2015-16 - SOFTWARE by  W.G.deo

 RELIEVING CERTIFICATE FOR SPOT VALUATION

 SSC EXAMS- 2016  PAPER WISE 'ADD SCORE'

 DA  ARREARS BILL PREPARATION- SLIDE SHOW (STEP BY STEP)

 మోడల్ స్కూల్స్- 6 వ తరగతి ప్రవేశపరీక్ష 2016-17  -  హాల్ టికెట్స్

 MODEL PAPERS & BLUE PRINTS FOR 6-9 CLASSES ( SUMMATIVE -3 )

             LANGUAGES         NON LANGUAGES

 AP OPEN SCHOOL - SSC & INTER ( APRIL 2016 ) HALL TICKETS DOWNLOAD

 SSC& INTERMEDIATE (APOSS) EXAM  APRIL 2016  TIME TABLE ( As on 24-3-2016)

PINDICS CONSOLIDATION WITH FULL DATA

 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ భీమా పధకము - ప్రాధమిక అవగాహన- వివరణ

 SSC HALL TICKETS  -Regular Candidates    Private Candidates

                                                                    Vocational                   OSSC

 పదవ తరగతి ఇన్విజిలేటర్లకు సూచనలు

   FOR MOR IMPORTANT INFORMATION PLE.CLICK ON

 

 

 ENGLISH I -V Class UNIT ,PERIOD PLAN (ALL UNITS)

 1-5 CLASSES MODAL UNIT & LESSON PLANS

 SUMMATIVE FINAL SSA MODEL PAPERS FOR 1- 8 TH CLASSES 

SSC MODEL PAPERS (100MARKS&11PAPERS)

10 th Class New Text Books 2014-15

 EMPLOYEE DATA  FORM FOR CFMS

Children Performance Assessment Register CPAR.

TIME TABLE Readyness programme.

Guidelines of School - Class readiness progm

U-DISE DATA OF GUNTUR DIST FOR 2014-15

ACADEMIC CALENDARS  2015 -16    HIGH SCHOOL     PRIMAR

 

 

 

 INCOME TAX SOFTWARE- KSS PRASAD FEBRUARY 3-2015.

  PROMOTIONS LIST  DECEMBER  2014 - GUNTUR Dt.

 

 DEOs can issue Passport NOC to SGTs, School Assistants 

                Passport NOC Application Form for Govt Employees 

  EHS CIRUCLAR for All Network hospitals

 

 Employe HEALTH SCHEME OPTION FORM

 PINDIC s further instructions NOV 2014

 CLUSTER SCHOOL NORMS GIVEN TO MEO'S

 KSS PRASAD IT 2014-15 SOFTWARE OCT 15 

 FORMATIVE & SUMMATIVE QUESTION PAPERS SHUD NOT BE PREPARED BY                DCEBs DSE PROCS RC NO118 

 PINDICS FORMS 1) SCHOOL 2) MANDAL 3) SCHOOL COMPLEX

  Complex meetings Note Schools Complex- Maintenance.

 TELUGU SONGS FOR 1ST& 2ND CLASSES BY BALAKRISHNA

HIGH SCHOOL ACADEMIC CALENDAR 2014-15 

                      PRIMARY SCHOOL ACADEMIC CALENDAR 2014-15

 SSC 2014-15 - 10th CLASS :: ALL SUBJECTS MODULES & LESSON PLANS &        UNIT PLAN & YEAR PLANS FOR ALL TEACHERS

 

 
 Guidelines for the post of MIS - CRP's.  Application For CPS  & MIS
PS &UPS School Complex Meetings Communication of Agenda Vide RC.415 Dt.7.8.12
RVM -DIVISIONAL MONITORING TEAM NOTIFICATION - APPLICATION ETC.

 MDM_Enhancement Of Cooking Cost w.e.f 01-7-12 Vide GO.410 Dt.02-8-12

MDM New Menu Vide CDSE RC.160 Dt.23-6-12.
APOSS-Flexible type of Non-Formal Edu at Different Levels GO.64 Dt.01-8-12.
Progress Report book for Primary Schools as for  CCE.
 MRG Members Job Chart
 RMSA Qustionnarie  Pilot Study onTraining Needs 2013-2014
 Get Your CPS Subscription Dtails
  DA SOFTWARE for CPS  by NOOR
 DCEB IX & VIII TH PRIVATE APPEARENCE APPLICATION
  ANNEXURE 1 FOR CSS ADJUSTED DA ARREARS W.E.F 1.9.2004.

 DSC 2012 - MODEL PROCEEDINGS FOR PAY FIXATION IN TIME SCALE   Pre Budget Memorandum 2013-14 ON Tax.

 Mandal MIS Job chart 
 WEB PORTAL FORM FOR FINANCE WING.
  Habitation Plan 2012-13
 Clarification onFormative Assessment Tools  Evaluation process.2012
ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు
     DA TABLE (47.936%)
GO.NO.91,dt.03-11-12,TEACHERS RECRUITMENT - SCHME OF SELECTION
Tentave Norms for Rationalisatioin of Teachers in Aided Schools dt 20.09.2012

 PAT APPLICATION  PAT/SOT NOTIFICATION

   Primary Schools New Time Table as Per GO.Ms.63

CCE RECORDS - READY RECKONER.

   CCE NEWTIMETABLE_GO.63.  (TELUGU)

 DA TABLE 54.784%- BSR.

Admission Application form 2013-14

 LIST OF SCHOOL WITH OUT TEACHER 2012-13  (STATE WIDE)

 SOME IMPORTANT SERVICE RULES.

 FOR MORE INFORMATION ABOUT TRANSFERS

      CLICK HERE 

AP MODEL SCHOOL  ADMISSIONS -COMPLETE DETAILS:-

STATE BEST TEACHER:-

 

OTHER OLD INFORMATION

    STEPUP INFORMATION

   V th class Lesson Plans 

 GO_63-COMPULSORY PHYSICAL Edn.IN SCHOOLS.
 హెల్త్ కార్డ్ లు గురించి సంక్షిప్త వివరణ (తెలుగులో)

De-Worming Guidelines.    Modified CRP'S,MIS guidelines

Different-Heads-of-Accounts-new.

  NPEGEL Programme Guidelines 2012-13 RC.443 Dt.23-7-12.

 RC.463 Dt 12-7-12 instructions on Education Activities at different levels

 RC.240 dt 30.06.2012 MDM Inspection - Visit Proformas (

 SCHOOL HEALTH CLUB,2012-13 ;COMMITTEES Monitoring of schools.  

PROCEDURE TO DOWNLOAD APTET OMR ANSWER SHEET

  SSA_NEW_logo       AAS- తెలుగు వివరణ

  NEW AAS TABLE.    సమాచార హక్కు చట్టం-2005

PROTOCAL ORDER    2012 List of Holidays.

ssc pass students yearwise ( up to 2004) MRP_JOB Chart.       

   ప్రధానోపాధ్యాయుని విధులు            ఉపాధ్యాయుని విధులు

OLD DA-DA EXCEL WORK SHEET.

      Modal Schools List.In The State

   జాతీయ, అంతర్జాతీయ విద్యా వెబ్ సైట్స్ లింక్స్      

     సర్వశిక్షాఅభియాన్ గురించి పూర్తి సమచారము 

 GO.NO.40 ,7-5-2002.