ఆంధ్రప్రదేశ్  - యూనివర్సిటీలు - బోర్డులు

Universities in Andhra Pradesh

 

Acharya N G Ranga Agri University, Hyderabad

Website

Results

 

Acharya Nagarjuna University, Guntur

Website

Results

 

Adikavi Nannaya University, East Godavari

Website

Results

 

Andhra Pradesh University of Law, Visakhapatnam

Website

Results

 

Andhra University, Visakhapatnam

Website

Results

 

Andhra University School of Distance Education

Website

Results

 

Dr BR Ambetkar Open University, Hyderabad

Website

Results

 

Dravidian University, Kuppam, Chittoor Dist

Website

Results

 

English and Foreign Languages University (EFLU), Hyderabad

Website

Results

 

International Institute of Information Technology (IIIT-H), Hyderabad

Website

Results

 

GITAM University, Visakhapatnam

Website

Results

 

Jawaharlal Nehru Technological University, (JNTU) Anantapur

Website

Results

 

Jawaharlal Nehru Technological University, (JNTU) Hyderabad

Website

Results

 

Jawaharlal Nehru Technological University, (JNTU) Kakinada

Website

Results

 

Kakatiya University, Warangal

Website

Results

 

Kakatiya University, Warangal

Website

Results

 

KU School of Distance Learning & Continuing Education, Warangal

Website

Results

 

Krishna University, Machilipatnam, Krishna Dist.

Website

Results

 

Mahathma Gandhi University (MGU), Nalgonda University

Website

Results

 

Maulana Azad National Urdu University (MANUU), Hyderabad

Website

Results

 

National Institute of Technology Warangal (NIT), Warangal

Website

Results

 

Nizam's Institute of Medical Sciences (NIMS), Hyderabad

Website

Results

 

NTR University of Health Sciences (NTRUHS), Vijayawada

Website

Results

 

Osmania University (OU), Hyderabad

Website

Results

 

Osmania University PGRR Centre for Distance Education, Hyderabad

Website

Results

 

Potti Sreeramulu Telugu University (PSTU), Hyderabad

Website

Results

 

Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Tirupathi

Website

Results

 

Sri Krishnadevaraya University, Anantapur

Website

Results

 

Sri Krishnadevaraya University Centre for Distance Education, Anantapur

Website

Results

 

Sri Venkateswara University (SVU), Tirupati

Website

Results

 

Sri Venkateswara University Directorate of Distance Education, Tirupati

Website

Results

 

Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences, Tirupathi

Website

Results

 

Sri Sathya Sai University, Anantapur

Website

Results

 

Telangana University, Nizamabad

Website

Results

 

Vignan University, Guntur

Website

Results

 

University of Hyderabad (UOH), Hyderabad

Website

Results

 

 

           UNIVERSITIES IN INDIA

Website Address of Universities in INDIA

Name of the Institution WEBSITE ADDRESS    
Aligarh Muslim University (AMU) www.amu.ac.in
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) www.aiims.edu/
Allahabad University (AU) www.allduniv.edu/
Alagappa University  www.aluniv.org/
Amaravati University www.sgbau.ac.in/
Andra University  www.andhrauniversity.info/
Anna University, Chennai www.annauniv.edu
Annamalai University annamalaiuniversity.ac.in/
Arunachal University www.arunachaluniversity.ac.in/
Assam Administrative Staff College (AASC) aasc.nic.in/
Assam University  assamuniversity.nic.in/
Banaras Hindu University (BHU) www.bhu.ac.in
Banasthali Vidhyapith  www.banasthali.org/banasthali/avs/home/
Bengal Engineering  (BEC) www.becs.ac.in
Barkatullah Vishwavidhyalaya, Bhopal www.bubhopal.nic.in/
Berhampur University bamu.nic.in/
Bharathidasan university, Tamil Nadu  www.bdu.ac.in/
Bharathiar University, Tamil Nadu www.b-u.ac.in
Bharati Vidyapeeth Deemed University  www.bharatividyapeeth.edu/
Birbal Sahni Institute of Palaeobotany https://www.bsip.res.in/home.htm
Birla Institute of Technology www.bits-pilani.ac.in
Birsa Agricultural University www.icar.org.in/birsa/BAU.htm
Board of Intermediate Education, AndhraPradesh bieap.gov.in/
Bose Institute, Kolkata www.boseinst.ernet.in/
Bundelkhand University www.bundelkhanduniv.org/
Central Board of Secondary Education (CBSE) www.cbse.nic.in/
Central Hindi Directorate hindinideshalaya.nic.in/
Central Institute of Educational Technology (CIET) www.ciet.nic.in/
Central Institute of English and Foreign Languages (CIEFL) https://www.ciefl.ac.in/
Central Institute of Fisheries Education (CIFE) www.icar.org.in/cife/index.htm
Central Institute of Indian Languages (CIIL) www.ciil.org/
Central Institute of Road Transport (CIRT), Pune www.cirtpune.com
Central Institute of Fisheries Education (Mumbai).  www.icar.org.in/cife/intro.htm
Central Institute of Higher Tibetan Studies www.smith.edu/cihts/
Central Library, Indian Institute of Technology, Madras www.cenlib.iitm.ac.in/
Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) www.cmfri.com/
Centre for Cultural Resources and Training (CCRT) ccrtindia.org
Centre for Entrepreneurship Development of Karnataka (CEDOK) nitpu3.kar.nic.in/cedok/
Chandigarh College Of Architecture  cca.nic.in
Christian Medical College Vellore www.cmch-vellore.edu/
Ch. Charan Singh University www.ccsuniversity.org
Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology csauk.ac.in/
Chhatrapati shahu Ji Maharaj University www.kanpuruniversity.org/
Cochin University of Science And Technology (CUSAT) www.cusat.ac.in
College of Engineering & Technology, Bhubaneswar www.cetindia.org/
Commisssion for Scientific and Technical Terminology (CSTT) cstt.nic.in/
Common Entrance Test (CET) Cell, Karnataka cet.kar.nic.in/
Delhi College of Engineering https://www.dce.edu/
Department of Adult and Continuing Education, University of Madras www.universityofmadras.edu/
Department of Biotechnology, Sindhu Mahavidyalaya geocities.com/biotechsmv/
Department of Computer Science & Engineering, IITK www.cse.iitk.ac.in/
Department of Electronics, Cochin University of Science & Technology www.doe.cusat.edu
Department of Geology, Mohan Lal Sukhadia University www.geolmlsu.org/
Devi Ahilya Vishwavidyalaya www.dauniv.ac.in/
Dibrugarh Universit(Dibrugarh).  www.dibru.ernet.in/
Dr. B. R. Ambedkar Open University (Dr. BRAOU) www.baou.org/
Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada University, www.bamu.net/
Dravidian University  www.dravidianuniversity.ac.in/
Dr. Harisingh Gour University, Sagar  www.sagaruniversity.nic.in/
Dr Y S Parmar University of Horticulture & Forestry www.yspuniversity.ac.in/
Dr.B.R.Ambedkar Regional Engineering College, Jalandhar recjal.nic.in/
Educational Media Research Center (EMRC) https://www.emrc.org/
Facilitation Centre for Industrial Plasma Technologies (FCIPT) www.plasmaindia.com
Faculty of Management Studies, University of Delhi www.fms.edu/
Fr.Muller's Institute of Medical education and Research Mangalore www.fathermuller.com
Forest Research Institute www.icfre.org/institutes2/fri.htm
Footwear Design and Development Institute (FDDI) www.fddiindia.com
Gandhigram Rural Institute www.ruraluniv.org
Government Medical College and Hospital, Chandigarh gmch.nic.in
Gujarat University https://www.gujaratuniversity.org.in
Gujarat Agricultural University gau.guj.nic.in
Gujarat Ayurved University https://www.ayurveduniversity.com/
Gujarat Vidyapith www.gujaratvidyapith.org/
Gulbarga University www.gulbargauniversity.kar.nic.in/
Guru Gobind Singh Indraprastha University ggsipu.nic.in
Gauhati University (Gauhati). gu.nic.in/
Goa University www.goauniversity.org
Gokhale Institute Of Politics & Economics  www.gipe.ernet.in/
Govind Ballabh Pant University of Agriculture & Technology www.gbpuat.ac.in/
Guru Jambheshwar University (Hisar).  www.gju.ernet.in/
Gurukula KangriVishwavidyalaya gkvharidwar.org/
Guwahati Medical College and Hospital gmchassam.nic.in
Harcourt Butler Technological Institute www.hbti.edu
Hidayatullah National Law University, Chhattisgarh  www.hnlu.ac.in/
Harish Chandra Mathur Rajasthan State Institute of Public Administration (HCMRIPA) www.hcmripa.org/
Haryana Institute of Public Administration (HIPA) hipa.nic.in
Himachal Pradesh University hpuniv.nic.in
Homi Bhabha Centre For Science Education (HBCSE) www.hbcse.tifr.res.in
Indian School of Mines (ISM) www.ism-dhanbad.org
Indian Agricultural Research Institute (IARI) https://www.iari.res.in/
Indian Agricultural Statistics Research Institute (IASRI) https://www.iasri.res.in/
Indian Association for the Cultivation of Science (IACS) www.iacs.res.in/
Indian Association of Social Science Institutions (IASSI) iassi.nic.in/
Indian Diamond Institute https://www.diamondinstitute.net/
Indian Institute of Advanced Study (IIAS) www.iias.org
Indian Institute of Entrepreneurship iie.nic.in
Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) www.iift.edu/
Indian Institute of Forest Management (IIFM) www.iifm.org/
Indian Institute of Information Technology ( IIIT), Kolkata www.iiit-c.org
Indian Institute of Information Technology (IIIT), Bangalore www.iiitb.ac.in
Indian Institute of Information Technology, Allahabad (IIITA) www.iiita.ac.in
Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA) www.iimahd.ernet.in
Indian Institute of Management, Bangalore (IIMB) www.iimb.ernet.in
Indian Institute of Management, Indore www.iimidr.ac.in
Indian Institute of Management, Kolkata (IIMC) www.iimcal.ac.in
Indian Institute of Management, Kozhikode (IIMK) www.iimk.ac.in
Indian Institute of Management, Lucknow www.iiml.ac.in
Indian Institute of Mass Communication (IIMC) https://www.iimc.nic.in/
Indian Institute of Packaging www.iip-in.com
Indian Institute of Science (IISC), Bangalore www.iisc.ernet.in
Indian Institute of Social Welfare and Business Management (IISWBM) www.iiswbm.edu
Indian Institute of Technology (IIT), Delhi www.iitd.ernet.in
Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur www.iitk.ac.in
Indian Institute of Technology (IIT), Kharagpur www.iitkgp.ernet.in
Indian Institute of Technology (IIT), Madras www.iitm.ac.in
Indian Institute of Technology, Bombay (IITB) https://www.iitb.ac.in/
Indian Institute of Technology, Guwahati (IITG) www.iitg.ernet.in
Indian Institute of Technology, Roorkee (IITR) www.rurkiu.ernet.in
Indian Railways Institute of Electrical Engineering (IRIEEN) www.irieen.com
Indian School of Mines (ISM) www.ismdhanbad.ac.in
Indian Statistical Institute, Bangalore www.isibang.ac.in
Indian Statistical Institute, Delhi www.isid.ac.in
Indian Statistical Institute, Kolkata www.isical.ac.in
Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR) www.igidr.ac.in
Indira Gandhi National Open University (IGNOU) https://www.ignou.ac.in/
Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy (IGRUA civilaviation.nic.in/igrua/indira.htm
Information and Library Network Centre (INFLIBNET) www.inflibnet.ac.in
Institute for Plasma Research (IPR) www.plasma.ernet.in
Institute for Studies in Industrial Development (ISID) isidev.nic.in
Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) www.icai.org
Institute of Child Health and Hospital for Children ich.tn.nic.in
Institute of Company Secretaries of India (ICSI) icsiindia.org/index.asp
Institute of Cost And Works Accountants of India (ICWAI) www.icwai.org
Institute of Economic Growth ieg.nic.in
Institute of Himalayan Bioresource Technology (IHBT) www.csir.res.in/ihbt
Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition https://ihmgoa.nic.in/
Institute of Judicial Training and Research (IJTR) ijtr.nic.in
Institute of Mathematical Sciences https://www.imsc.res.in/
Institute of Physics (IOP) www.iopb.res.in
Institute of Rural Management, Anand https://www.irma.ac.in/
Inter University Consortium for Department of Atomic Energy Facilities (IUC-DAEF), Calcutta www.iuc.res.in
International Institute for Population Sciences (IIPS) www.iipsindia.org
Jadavpur University www.jadavpur.edu
Jain Vishva Bharati Institute www.jvbi.ac.in/
Jamia Millia Islamia jmi.nic.in
Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research (JIPMER) www.jipmer.edu
Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR) www.jncasr.ac.in
Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU) www.jntu.ac.in
Jawaharlal Nehru University (JNU) www.jnu.ac.in
Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya www.sagaruniversity.nic.in/
Kakatiya University www.kuwarangal.com
Kalmathada Pujya Shri Virupaksha Sivacharya Ayurved  Medical College, Raichur https://www.ayurvediccollegemanvi.org
Kannada University(Kamalapura) www.kannadauniversity.org/
Karnatak University(Dharwad).  www.kud.ernet.in/
Karnatak State Open University https://www.ksoumysore.com/
Kendriya Hindi Sansthan hindi.nic.in
Kendriya Vidyalaya Sangathan https://kvsangathan.nic.in/
Kidwai Memorial Institute of Oncology (KMIO) www.kar.nic.in/kidwai
Kumaun University www.kumaununiversity.org/
Lakshmibai National Institute of Physical Education (LNIPE) www.lnipe.edu
Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration(LBSNAA) www.lbsnaa.ernet.in
Madurai Kamaraj University www.mkuniversity.org/
Madras Institute of Development Studies (MIDS) mids.tn.nic.in
Maharana  Pratap University of Agrilcuture & Technology  www.mpuat.ac.in/
Maharaja Sayajirao University of Baroda (MSUB) https://www.msubaroda.ac.in/
 MahatmaGandhiState Institute of Public Administration, Punjab (MGSIPAP) www.mgsipap.org
Mahatma Phule KrishiVidyapeeth  mpkv.mah.nic.in/
 Maharshi Dayanand University www.mdurohtak.com
M.J.P. Rohilkhand University mjpru.ac.in/
Manipal Academy of Higher Education
https://www.manipal.edu/
Manonmaniam Sundaranar University  www.msuniversitytvl.net/
Mangalore University www.mangaloreuniversity.ac.in/
Malaviya Regional Engineering College recjai.nic.in
Maulana Azad National Urdu University manuu.ac.in/
Mehta Research Institute of Physics & Mathematical Physics www.mri.ernet.in
Mission Reach www.missionreach.org
Mizoram University www.mzu.edu.in/
Medical College Trivandrum
www.mctrivandrum.com 
MIT Accreditation of Computer Courses (DOEACC) www.doeacc.org.in
Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur www.mlsu.org
Motilal Nehru Regional Engineering College, Allahabad (MNREC) mnrec.nic.in
M.S. University of Baroda www.msubaroda.ac.in/
Nagarjuna University www.nagarjunauniversity.ac.in/
Nagpur University (Nagpur).  www.nagpuruniversity.org/
Nalanda Open University, www.nalandaopenuniversity.com
National Academy of Customs, Excise and Narcotics (NACEN) personal.vsnl.com/nacen/home.html
National Board of Examinations www.natboard.org
National Cadet Corps (NCC), Karnataka and Goa www.kar.nic.in/ncc
National Civil Defence College, Nagpur ncdcnagpur.nic.in
National Council of Educational Research and Training (NCERT) ncert.nic.in
National Dairy Research Institute karnal.nic.in/res_ndri.asp
National Institute for Small Industries Extension Training (NISIET) www.nisiet.com
National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA) www.niepaonline.org
National Institute of Financial Management (NIFM) https://www.nifm.ac.in/
National Institute of Hydrology, Belgaum www.angelfire.com/bc/nihhrrc
National Institute of Hydrology, Roorkee www.nih.ernet.in
National Institute of Industrial Engineering (NITIE) www.nitie.edu
National Institute of Mental Health & Neuro Sciences (Bangalore).  www.nimhans.kar.nic.in/
National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) www.niper.nic.in
National Law School of India University www.nls.ac.in
National Law University, Jodhpur https://www.nlujodhpur.ac.in/
National Research Centre for Mushroom (NRCM) www.nrcmushroom.com
National Resource Centre for Value Education valueeducation.nic.in
National Tuberculosis Institute (NTI), Bangalore https://ntiindia.kar.nic.in/
Navodaya Vidyalaya Samiti navodaya.nic.in
Netaji Subhas Institute of Technology www.nsit.ac.in
Netaji Subhash Open University  https://www.wbnsou.com/
Networking of Social Scientists agrieconet.nic.in
Nizam's Institute of Medical Sciences nims.ap.nic.in/
North Gujarat Univedrsity www.ngu.ac.in/
North Maharashtra University www.nmu.ac.in/default.asp
North Eastern Hill University,  www.nehu.ac.in/
N.T.R. University of Health Sciences https://59.163.116.210
Osmania University www.osmania.ac.in
Patna University, Patna. puonline.bih.nic.in/
Pandit RavishankarShukla University, www.prsu.ac.in/
Pondicherry Engineering College www.pec.edu
Pondicherry University www.pondiuni.org
Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Chandigarh pgimer.nic.in
PottiSreeramuluTeluguUniversity teluguuniversity.ac.in/
Punjab University, www.puchd.ac.in/
Punjabi University www.universitypunjabi.org
Rai University, Raipur www.raiuniversity.edu
Ranchi University www.ranchiuniversity.org/
Rani Durgavati Vishwavidyalaya www.rdunijbpin.org
Rajiv Gandhi University of Health Sciences https://www.rguhs.ac.in/
Regional Engineering College, Durgapur recdgp.nic.in
Regional Engineering College, Hamirpur recham.ernet.in
Regional Engineering College, Kurukshetra reck.nic.in
Regional Engineering College, Tiruchirappalli (RECT) rangoli.rect.ernet.in
Regional Engineering College, Warangal recw.nic.in
Regional Institute of Technology, Jamshedpur ritj.nic.in
Saha Institute of Nuclear Physics www.saha.ernet.in
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow www.sgpgi.ac.in
Sardar Patel College Of Engineering (SPCE) www.spce.edu
Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad www.svpnpa.gov.in
Sambalpur University  www.sambalpuruniversitypgc.in/
Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya ssvv.up.nic.in/
Sardar Patel University www.spuvvn.edu/
Saurashtra University www.saurashtrauniversity.edu/
Science and Engineering Research Council (SERC) serc-dst.org
SGS Medical College & KEM Hospital, Mumbai www.kem.edu
Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology  www.icar.org.in/sherk/welcome.htm
Sher-i-Kashmir Institute of Medical Sciences https://www.skims.ac.in/
Shri Lal Bahadur Shastri Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi www.slbsrsv.ac.in/home.asp
Shivaji University www.unishivaji.ac.in/
Sikkim Manipal University of Health, www.smuhmts.edu/smu/
South Gujarat University www.sgu.ernet.in/
Sree Chitra Tirunal Institute of  Medical Sciences & Technology (Trivandrum).  www.sctimst.ac.in/
Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning www.sssihl.edu.in/
Swamy Ramanand Teerth Marathwada University www.srtmun.org/
Sri Krishnadevaraya University skuniv.ap.nic.in/
Sri Vinkateswara University www.svuniversity.in/
State Institute of Education Technology, Hyderabad siethyd.nic.in
State Institute of Education Technology, Kerala sietkerala.nic.in
State Institute of Education Technology, Orissa sietorissa.nic.in
State Institute of Education Technology, Patna sietpatna.nic.in
State Institute of Education Technology, Pune sietpune.nic.in
State Institute of Education Technology, Uttar Pradesh diksha.nic.in
State Institute of Public Administration and Rural Development (SIPARD) sipard.nic.in
Swami Vivekanand Technical University, Chhattisgarh  www.csvtu.ac.in/
Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University www.tndalu.org/
Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University www.tnmmu.ac.in
Tamil Nadu State Council for Higher Education  tnuniv.ac.in/tansche/
Tamil Nadu Universities tnuniv.ac.in
Tamil Nadu Agricultural University  tnau.ac.in/
Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University (TANUVAS) tanuvas.com
Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) tifr.res.in
Tata Institute of Social Sciences (TISS) tiss.edu
Tata Memorial Centre tatamemorialcentre.com
University of Burdwan buruniv.ac.in/
University of Calcutta, Calcutta caluniv.ac.in/
University Of Jammu jammuuniversity.in/
University Of Kashmir 203.129.216.164/index.html
University of Kalyani  klyuniv.ac.in/
University of Kerala keralauniversity.edu
University of Lucknow lkouniv.ac.in/
University of Mumbai mu.ac.in
University of Mysore uni-mysore.ac.in/
University of Pune unipune.ernet.in
University of Rajasthan uniraj.ernet.in/
University Department of Chemical Technology (UDCT), University of Mumbai udct.org
University of Agricultural Sciences uasbng.kar.nic.in
University of Delhi du.ac.in
University of Hyderabad www.uohyd.ernet.in/
University of Madras unom.ac.in/
Utkal University utkal-university.org/
V.V.Giri National Labour Institute vvgnli.org
Veermata Jijabai Technological Institute (VJTI) vjti.ac.in
Veer Bahadur Sing Purvanchal University vbspu.ac.in/
Vidyasagar University vidyasagar.ac.in/
Visva-Bharati, Santiniketan visva-bharati.ac.in/
Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University  ycmou.com/
Yeshwantrao Chavan Academy of Development Administration (YASHADA)  

 

 

                         కంప్యూటర్- తెలుగు సైట్స్

 

  

 

నల్లమోతు శ్రీధర్ గారి

                      TOP 300 తెలుగు వీడియోలు..

1. పెన్ డ్రైవ్‌ల్లోకి డేటా దొంగతనంగా కాపీ చేయకుండా ఇలా చేయండిhttps://www.youtube.com/watch?v=djrKxMp7BSo

2. మీకు తెలీకుండా ప్రింటర్ వాడేస్తున్నారా? ఇలా తెలుసుకోండి…https://www.youtube.com/watch?v=XYVPaAWJRrk

3. మీరు కొన్న వస్తువుల వారెంటీలు ఇలా track చేసుకోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=Xon467N1z5w

4. మీ Heart Rate ఎలా ఉందో మీ మొబైల్‌తోనే కరెక్ట్‌గా తెలుసుకోవడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=4IZ8Rer9A6E

5. మీ ఫోన్‌లో ఇంటర్నల్ మెమరీ ఇలా పెంచుకోవచ్చు..https://www.youtube.com/watch?v=9YgJVpCWfgo

6. మీ కంప్యూటర్ పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇలా రీసెట్ చేసుకోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=ZgFOTkgZr-M

7. PDF ఫైళ్లు సులభంగా క్రియేట్ చేయడం ఇలా..https://www.youtube.com/watch?v=DpX-nMtue60

8. ఓ పక్క గేమ్స్ ఆడుకుంటూనే ఫోన్ కాల్స్ answer, reject చేయడం ఇలా..https://www.youtube.com/watch?v=VAiOFK8HV5g

9. మీ బ్రౌజర్‌లో అవాంఛిత టూల్ బార్లు ఇన్‌స్టాల్ అవకుండా ఇలా అడ్డుకోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=Bok1ydaMXJg

10. మీ పిసిలోని GBల కొద్దీ ఫైళ్లని మీ ఫోన్ ద్వారా వైర్‌లెస్‌గా ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు https://www.youtube.com/watch?v=RPoDsqqHrIM

11. Run బాక్స్ నుండే మీరు తరచూ వాడే ప్రోగ్రాముుల ఇలా ఈజీగా రన్ చేసుకోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=4jjynY7qGtQ

12. మీ ఓటు హక్కు ఉందో, మురిగిపోయిందో ఇలా ఛెక్ చేసుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=rmvdEBzubFo

13. మీ ఫోన్ unlock చేయడానికి ట్రై చేసే వారి ఫొటో ఇలా పొందండి…https://www.youtube.com/watch?v=-idlspCVwJA

14. మీ Facebook Friends Listని ఇతరులకు కన్పించకుండా దాచి పెట్టడం ఇలా…  https://www.youtube.com/watch?v=PcwFZFUj0u8

15. వేరే చోటి నుండి కాన్ఫిగర్ చేయగలిగేలా మీ రూటర్‌ని ఇలా వాడుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=OqgcmEUniyM

16. ముఖ్యమైన ఫైళ్లు ఆటోమేటిక్‌గా రకరకాల డ్రైవుల్లో అదనపు బ్యాకప్‌లు క్రియేట్ చేసుకోవడం ఇలా.. https://www.youtube.com/watch?v=pspaDNS01lI

17. మీ ఫొటోతో స్వంత Google Chrome థీమ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? https://www.youtube.com/watch?v=ZIC1dkPq2UY

18. మీ LIC ప్రీమియమ్ ఆన్‌లైన్‌లోనే ఇంత ఈజీగా చెల్లించొచ్చు..https://www.youtube.com/watch?v=WaS5AK_5SdM

19. మీ Facebook Timelineలో మీ ఫ్రెండ్స్ పోస్టులు చేయకుండా ఇలా అడ్డుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=2uAXQIvGYFU

20. ప్రింట్ చేయబడిన తెలుగు అక్షరాలను OCR ద్వారా తిరిగి ఎడిట్ చేసుకునేలా ఇలా పొందండి https://www.youtube.com/watch?v=YJItHok8Yuk

21. మీ కంప్యూటర్లో ఎంత RAM వరకూ పెంచుకోవచ్చో తెలీదా?https://www.youtube.com/watch?v=Ob8EZiqSaiM

22. ఒకే పేజీలో అనేక ఫొటోల్నీ సులభంగా ప్రింట్ చేసుకోవడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=9ZD30G_MNHg

23. Facebookలో ఉండగానే మీ ఫొటోలకు అద్భుతైన ఎఫెక్టులు ఇలా ఇవ్వండిhttps://www.youtube.com/watch?v=Icg09Kb4Pgc

24. ఏ వస్తువైనా ఎక్కడ అతి తక్కువ ధరకు దొరుకుతోందో ఇలా తెలుసుకోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=Y4sxxw-r4uw

25. చాలామంది ఇండియాలో ఉండి అమెరికాలో ఉన్నట్లు ఎలా నమ్మిస్తారో ఇక్కడ చూడండి https://www.youtube.com/watch?v=WpgpbGkq-1E

26.  కొన్ని డ్రైవ్‌లు My Computerలో కన్పించకుండా ఇలా దాచిపెట్టుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=CQl5QbXg02c

27. మీ మెయిల్ ఐడిని దొంగతనంగా ఎవరైనా వాడుతున్నారేమో తెలుసుకోవడం ఇలా.. https://www.youtube.com/watch?v=6dS1Ocx8gJ8

28. ప్రతీ మహిళకు రక్షణగా నిలుస్తుందీ మొబైల్ అప్లికేషన్..https://www.youtube.com/watch?v=cvSwFMKm_TE

29.  EXE ఫైళ్లని మెయిల్ మెసేజ్‌లతో పాటు ఈ ట్రిక్ ఫాలో అవడం ద్వారా అటాచ్ చేసుకోవచ్చు https://www.youtube.com/watch?v=kBXe9D1giPY

30. మీ ఆత్మీయులతో Skypeలో మాట్లాడుకున్న calls రికార్డ్ చేసుకోవడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=EQxA5zHx3Ro

31. **** గుర్తుల మధ్య దాగున్న పాస్‌వర్డ్‌లు తెలుసుకోవడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=MERDpSGsMBo

32. వికీపీడియా మొత్తాన్ని మీ పిసిలోకి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలా?https://www.youtube.com/watch?v=GX34lzEMxJA

33. లాప్‌టాప్‌ని మీ టివికి కనెక్ట్ చేసి లా‌ప్‌టాప్‌లోవి టివిపై చూడడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=8LiU239ZM5Y

34. ఏ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్‌నైనా స్పీడ్ చేసే టెక్నిక్ ఇదిhttps://www.youtube.com/watch?v=8qeYNZn-cVg

35. మీ దగ్గర రూటర్ లేకపోయినా Wi-Fi కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=k44MK8BwdGQ

36. సెల్‌ఫోన్లతో మెయిల్ పంపినప్పుడు వచ్చే సిగ్నేచర్‌ని మీకు నచ్చినట్లు ఇలా మార్చుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=IGmhv8KVZ7g

37. మీరు విండోస్ ఎప్పుడు ఇన్‌స్టాల్ చేశారో తేదీ, సమయాలతో సహా తెలుసుకోవచ్చు ఇలా https://www.youtube.com/watch?v=q1i-_kupt6Q

38. మెమరీ కార్డులు, హార్డ్‌డిస్కు నుండి డిలీట్ చేసిన డేటాని తిరిగి పొందాలా?https://www.youtube.com/watch?v=eXu_1Ac6Jn8

39. ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్లని నేరుగా పిసి‌లోకి ఇలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=1mRx9G3nEIs

40. కొన్ని సాఫ్ట్‌వేర్లు ఎక్కువా, కొన్ని తక్కువా స్పీడ్‌తో నెట్ వాడుకునేలా ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు https://www.youtube.com/watch?v=-PDxRA7svLA

41. కమాండ్ ప్రామ్ట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్‌ని మార్చాలా?https://www.youtube.com/watch?v=jPVKbI6UsZo

42. మీ దగ్గర ఉన్న డాక్యుమెంట్లలో కేవలం మీరు కోరుకున్న పేజీలే ప్రింట్ తీసుకోవడం ఇలా https://www.youtube.com/watch?v=1zE18P8m9hU

43. Pen Drivesలో అన్ని ఫైళ్లూ షార్ట్‌కట్‌లుగా మారిపోతున్నాయా? ఇలా పరిష్కరించుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=ckIMUbU9Mgg

44. Firefox Addonsని మీ కంప్యూటర్లో సేవ్ చేసుకోవాలా?https://www.youtube.com/watch?v=QHVgGmNA8SE

45. డివిడిలు రైటింగ్ సమయంలో ఫెయిల్ అవకుండా ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=dN1QuJqCqFI

46. C డ్రైవ్‌లో స్పేస్ పెంచుకోవడం కోసం ఇన్‌స్టాల్ అయిన అప్లికేషన్లు ఇలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు https://www.youtube.com/watch?v=YzNZ76x5bvw

47. ఫొటోషాప్ వాడుతున్నారా? దాని performance ఇలా పెంచుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=oIZtj4mLgDo

48. కీబోర్డ్‌తో సౌండ్ పెంచుకోవచ్చూ, తగ్గించుకోవచ్చూ తెలుసా? ఇలా చేయండిhttps://www.youtube.com/watch?v=RUa–zzFW4A

49. Facebookలో మీతో పాటు, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తమ వద్ద ఉన్న ఫొటోలు upload చేయగలిగేలా Shared Album ఇలా..https://www.youtube.com/watch?v=7_1sDJVu9VQ

50. విండోస్‌లో ఎర్రర్లు చదివేలోపు కొద్దిసేపే చూపించబడిపోతున్నాయా? ఇలా పెంచుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=kj3xCpxWPnk

51. మీరు టైప్ చేయకుండా మౌస్‌తో Gmailలో ఇలా మేటర్ రాసుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=mfZReKAyfIo

52. కొత్త కంప్యూటర్‌ని మీకు మీరే అసెంబుల్ చేసుకోవడం ఇలా..https://www.youtube.com/watch?v=p-IEN1DCWFQ

53. మీ మెమరీ మాడ్యూళ్లలో లోపాలు ఉన్నాయేమో ఇలా పరీక్షించుకోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=FIFy9zebeZo

54. మీ ఫోన్‌లో ఇంటర్నెట్ ఇతరులు వాడకుండా ఇలా అడ్డుకోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=KniQfu3S_tM

55. విండోస్‌లో ఇన్‌స్టాల్ అయిన డివైజ్ డ్రైవర్లు అత్యవసర సందర్భంలో పనికొచ్చేలా ఇలా బ్యాకప్ తీసుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=sQJcJBz7BXc

56. మీరు పైరేటెడ్ విండోస్ వాడుతున్నారా? మొదట ఇది చేయండిhttps://www.youtube.com/watch?v=FpRzXXjIrlM

57. Google Public DNSని వాడడం ద్వారా మీ నెట్ స్పీడ్ పెంచుకోవడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=TVaqpRgUW2Q

58. మీ Windows సీరియల్ నెంబర్ మర్చిపోయారా? ఇలా తిరిగి తెచ్చుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=g6dCT0r98tE

59. డిజిటల్ కెమెరాల మధ్య చాలా తేడాలున్నాయి.. అవేంటో ఇక్కడ చూడండిhttps://www.youtube.com/watch?v=Wm-bjVO3mJ0

60. ప్రింటర్ ఇంక్ ఎక్కువ కాలం వచ్చేలా ఇలా ఆదా చేసుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=tOGJaGwetHY

61. మీ Firefox Plugins వల్ల ప్రమాదాలు ఉంటాయి, వాటిని ఇలా update చేసుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=x-3kFrY0fUQ

62. ప్రింటింగ్ సమయంలో పేపర్ జామ్ అవుతోందా? అయితే ఇలా చేయండిhttps://www.youtube.com/watch?v=qDmHuyqwu4Y

63. ఫొటోషాప్‌లో Liquify ఆప్షన్ ద్వారా భలే అద్భుతాలు చేయొచ్చు మీరే చూడండిhttps://www.youtube.com/watch?v=jjQOEcpJrbQ

64. ప్రతీ క్షణం మీ నెట్ స్పీడ్ ఎలా ఉందో ఇలా గ్రాఫ్‌లా చూసుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=JTVeiu2zHSA

65. BIOS పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇలా రీసెట్ చేసుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=Y1O-V_2P9mk

66. రోజువారీ పనులతో వత్తిడి ఫీల్ అవుతున్నారా? లైఫ్ ప్లాన్ చేసుకోవడానికో మంచి టూల్ ఇక్కడ https://www.youtube.com/watch?v=BRWSNnekaPs

67.  మీ సెల్‌ఫోన్ బ్యాటరీ ఉబ్బిపోయిందా? కారణాలు ఇవిగోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=6_4pnZQ2210

68. విండోస్‌లోనే ఉండగానే మరో విండోస్ వెర్షన్‌ని వాడుకోవాలా?https://www.youtube.com/watch?v=wmWJn__HWGM

69. మెరిసిపోయే అక్షరాలు ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=vX0hNam3yDc

70. విండోస్ కాలిక్యులేటర్ తప్పు లెక్క చూపిస్తోంది చూడండి మీరేhttps://www.youtube.com/watch?v=chosc6A2nL0

71. ఫొటోషాప్‌లో Smart Objects వాడడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=F0z9VaDclgE

72. ఏ మదర్‌బోర్డ్‌కి ఏ ప్రాసెసర్ సెట్ అవుతుందో అర్థం కావట్లేదా?https://www.youtube.com/watch?v=x-xFxandhRk

73. విండోస్ మిమ్మల్ని Victim of Software Counterfeit అని చూపిస్తూ భయపెడుతోందా, ఇలా తొలగించుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=_PfxTYCvurQ

74. Bulkగా SMSలు పంపించే సంస్థలు ఇలా పనిచేస్తాయిhttps://www.youtube.com/watch?v=d9xOzkrA3kM

75. ఫొటోషాప్‌లో మన పెదాల దగ్గర తళుక్కుమన్పించే effect ఇలా సాధించొచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=Ei0SfC2SNy4

76. మీ స్నేహితులతో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ రాకుండా పనికొచ్చే అద్భుతమైన మొబైల్ అప్లికేషన్ ఇది https://www.youtube.com/watch?v=yWSrYJIR020

77. RAR ఫైళ్లు కరప్ట్ అవకుండా రికవరీ రికార్డ్ సృష్టించుకోవడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=oVEVIQS8UYQ

78. ఒకేసారి వందల కొద్దీ ఫొటోలు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలా?https://www.youtube.com/watch?v=wP4rVRKHv14

79. మీ ఫొటోల్లో కొంత భాగం బ్లాక్ అండ్ వైట్ కొంత భాగం కలర్‌లో కావాలా.. ఇలా చేయండి https://www.youtube.com/watch?v=rbEZkXNX7xY

80. DLL ఫైళ్లు మిస్ అయ్యాయని వార్నింగులు వస్తున్నాయా ఇలా చేయండిhttps://www.youtube.com/watch?v=NDH3mxhNHv4

81. Facebook కొత్త యూజర్ interface ఎంత బాగుందో చూడండిhttps://www.youtube.com/watch?v=pBTFGlmh0sw

82.  మీ జీవితంలో ఎప్పుడూ ఫ్లాపీ డ్రైవ్‌లు చూడలేదా? నా పాత డ్రైవ్ ఇదిగోండి చూడండి https://www.youtube.com/watch?v=kquhZNxk7BA

83. కొత్తగా వెబ్‌సైట్ పేరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అదెలాగో ఇక్కడhttps://www.youtube.com/watch?v=W-SV0pMxnj4

85. మీ ఫోన్ గురించి సమగ్ర సమాచారం ఇక్కడ చూడండిhttps://www.youtube.com/watch?v=WoqXXzw_Qeg

86.  ఇంటి వద్ద కూర్చునే మీకు కావలసిన సరుకులన్నీ ఇలా ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=bNrA_xWC8NM

87. లాప్‌టాప్, డెస్క్‌టాప్ కంప్యూటర్లలో ఏది కొనడం బెటర్?https://www.youtube.com/watch?v=nKtqiiIM6JQ

88. ఏ వెబ్‌సైట్ అయినా మీకేనా పనిచేయందీ, అందరికీనా అన్నది ఇలా తెలుసుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=-fT-rGon8e4

89. మీ Facebook ఐడిని సురక్షితంగా ఇలా కాపాడుకోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=da0MpUS94T0

90. కంప్యూటర్‌ని క్లీన్ చేసి పెడతామని చెప్పే సాఫ్ట్‌వేర్లు పూర్తిగా బోగస్.. ఎందుకో ఇక్కడ చూడండి https://www.youtube.com/watch?v=5qYpdKHfzo4

91. మెమరీ కార్డులు కరప్ట్ అవకుండా ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలిhttps://www.youtube.com/watch?v=NwUCc3FGFU0

92. లాప్‌టాప్‌లో మెమరీ పెంచడానికి ఎందుకు ప్రయత్నించకూడదు? రిస్కేమిటి?https://www.youtube.com/watch?v=iJobU5RGaQs

93. మీ ఫో‌న్ నీళ్లల్లో పడిందా? వర్షంలో తడిచిందా? ఇలా చేయండిhttps://www.youtube.com/watch?v=c9o7LoW_QVE

94. మీ పిల్లలు, గెస్ట్‌లు మీ పిసి పాడు చేయకుండా ఇలా కాపాడుకోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=6SqMbsLTYEI

95. మీ ఫోన్‌ని కనీసం పట్టుకోకుండానే missed calls చూడడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=dGcn1yIrano

96. మీ ఫోన్, టాబ్లెట్, లాప్‌టాప్ బ్యాటరీలూ పూర్తిగా discharge చేయడం ప్రమాదం అన్నది మీకు తెలుసా? https://www.youtube.com/watch?v=9AQpFELj8yI

97. కొత్తగా ఓటర్ కార్డ్ ఆన్‌లైన్‌లో అప్లై చేయడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=IJBtwQeTmg8

98. మీ ఇంటి వాస్తుని ఈ మొబైల్ అప్లికేషన్‌తో పరిశీలించుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=wbhkJuTcqfU

99.  ఒకేసారి ఆనేక Android Apps ఫోన్ నుండి తొలగించడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=lXZ3tc4XGK8

100. హై క్వాలిటీ HDR ఫొటోల్ని మీ కెమెరా ద్వారా కేప్చర్ చేసుకోవాలా?https://www.youtube.com/watch?v=cZhFftUn2h8

101.  ఇండియన్ గ్యాస్ కంప్లయింట్లని ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేయడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=KVcmuG0PQN8

102. 10వ తరగతి మార్కుల మెమో మిస్ అయిందా? నెట్లో ఇలా పొందండిhttps://www.youtube.com/watch?v=_8tCXYswMF0

103. మీరు సెట్ చేసిన టైమ్‌కి పిసి, ఆన్ ఆఫ్ అయ్యేలా ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=hiHv3qSHA-w

104. Google Chromecast డివైజ్‌ని మీరు చూడలేదు కదూ.. ఎలా పనిచేస్తుందో మీరే చూడండి https://www.youtube.com/watch?v=v_0ZJTxG9MI

105. Gmailలో పొరబాటున పర్మినెంట్‌గా డిలీట్ అయిన అన్ని మెసేజ్‌లను తిరిగి ఇలా వెనక్కి తెచ్చుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=t1FP8zWcw3U

106. Galaxy Note 2 ఫోన్ కోసం నాణ్యమైన లెదర్ కోసం ఇది..https://www.youtube.com/watch?v=SzJ2e4F8M-Q

107. ఫొటోల మీద మీకు నచ్చిన కొటేషన్లు ఇలా టైప్ చేసుకుని పోస్ట్ చేసుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=jqsBBXAw-UQ

108. దొంగతనం చేయబడిన ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్‌ని తిరిగి పట్టుకోవడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=p0f88_jiQOs

109. మీరు డ్రైవింగ్  లైసెన్స్ slotని ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకోవాలా?https://www.youtube.com/watch?v=87mkOi77b1w

110. తిరుపతి వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? దర్శనం, వసతి టిక్కెట్లు ఆన్‌లైన్‌లో ఇలా బుక్ చేసుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=2wtAkpsR7VA

111. మీ ఆధార్ కార్డ్ వివరాలు ఇలా update చేసుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=auGqaIXOkD8

112.  మీ ఫోన్ నెంబర్‌ని ఇతరులు ఇలా వాడుకుని మీరు చేసినట్లు ఫోన్లు చేయగలరు, జాగ్రత్త https://www.youtube.com/watch?v=3_eJpNXSckI

113. Windows 8.1లో పొందుపరచబడిన కొన్ని సదుపాయాల గురించి టూర్https://www.youtube.com/watch?v=V4LkbB0gMkc

114. మీ ఫోన్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేయబడిన అన్ని ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్లని ఇలా బ్యాకప్ తీసుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=JHLAA81PbAE

115. కంప్యూటర్లోని సినిమాల్ని టివిలో వైర్‌లెస్‌గా ఇలా ప్లే చేసుకోవచ్చని తెలుసా?https://www.youtube.com/watch?v=kMotjfKZ7Vc

116. రూట్ చేయబడిన ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్‌ని unroot చేసుకోవడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=TajqirtOp7E

117. మీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్‌ని రూట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇలా చేస్తారుhttps://www.youtube.com/watch?v=ITRwIJ7JuQw

118. కంప్యూటర్ నుండే మీ ఫోన్ కాల్స్‌ని ఆన్సర్, sms రిప్లై ఇవ్వడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=u-qnDai77_8

119.  మీ ఫోన్‌ని అద్దంలా వాడుకోవాలనుకుంటున్నారా?https://www.youtube.com/watch?v=o0r7w-adA00

120. Office 2013లో మొదట్లో వచ్చే Start Screenని డిసేబుల్ చేయడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=mnnQZIEO7mQ

121. Gmailలో కొత్తగా కల్పించబడిన Inbox Sorting అనే అమరిక డిసేబుల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? https://www.youtube.com/watch?v=gCJXn9fu_GU

122. మీ సైట్‌కి WordPress వాడుతున్నారా? ఆటోమేటిక్‌గా ఇలా update చేసుకోవచ్చు https://www.youtube.com/watch?v=lf-jkBU5v4c

123. ప్రస్తుతం వినియోగంలో లేని inactive యాహూ ఐడిలను తిరిగి ఇలా పొందండి https://www.youtube.com/watch?v=mSoXqf0XA30

124. మీ కంప్యూటర్లో సెక్యూరిటీ లోపాలున్న జావా ఉందేమో ఇలా పరిశీలించి సరి చేసుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=dqfu92_JGO4

125. మీరు విద్యార్థులా? C, C++, Java వంటి లాంగ్వేజులు అన్నింటినీ ఆన్‌లైన్‌లో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు https://www.youtube.com/watch?v=NW9L8xbnKwQ

126. ఓ పక్క పనిచేస్తూనే ఛాట్ చేసుకోగలిగేలా విండోలు పైన పెట్టుకోవడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=1SuFL7bOEDk

127. Firefox స్లోగా తయారైందా? ఇలా స్పీడ్ చేసుకోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=h3PunfHOzdU

128. Samsung Galaxy Note 2 ఎలా ఉందో స్పెసిఫికేషన్లు, unpacking చూడండి ఇక్కడ https://www.youtube.com/watch?v=256_7u83CKU

129. LED టివిల్లో సహజంగా వచ్చే సమస్యలు ఇవి, లోపల విప్పదీసి మరీ చూపించడం జరిగింది https://www.youtube.com/watch?v=0F67txz8CPA

130. మీ పనులు చేసుకోవడానికి అడ్డుగా ఉన్న వెబ్‌సైట్లని ఇలా బ్లాక్ చేసుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=9wC3hu709k4

131. సెల్‌ఫోన్, లాప్‌టాప్ బ్యాటరీలు ఎందుకు పేలిపోతుంటాయి?https://www.youtube.com/watch?v=Qof-W7YAAgs

132. రుచికరమైన వంటల వివరాలు మీ ఫోన్‌లోనే ఇలా పొందండిhttps://www.youtube.com/watch?v=q7EHKB7r8RQ

133. Samsung వంటి కంపెనీలు మన పాత ఫోన్లకి కొత్త software updates ఎందుకు రిలీజ్ చేయవో తెలుసా? https://www.youtube.com/watch?v=hG9qHQXzb8o

134. చప్పట్లు కొట్టడం ద్వారా ఫోన్‌తో ఫొటోలు తీసుకోవడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=KBTIAoYM1_k

135. సైట్లని బ్రౌజ్ చేస్తుంటే Connection Untrusted అనే ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తోందా?https://www.youtube.com/watch?v=XOVqKutyP8k

136. VLC Media Player వల్ల మీ లాప్‌టాప్ స్పీకర్లు ఇలా పాడవుతాయిhttps://www.youtube.com/watch?v=JUeAUUuLJI4

137. ప్రయాణాల్లో మీ ఫోన్ బ్యాటరీని ఇలా ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=D0LMSTKbYWQ

138. మీ ఆత్మీయుల పుట్టిన రోజులకు ఆటోమేటిక్‌గా విషెస్ మెసేజ్‌లు వెళ్లేలా సెట్ చేయాలా? https://www.youtube.com/watch?v=8CsXAt9lXZE

139. Google Play పుస్తకాలను మొబైల్ ఫోన్‌లో ఎలా చదువుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=drThW2xnTtA

140. మీ ఫోన్‌లో ఉన్న కెమెరాని మీ పిసి యొక్క Webcamగా ఇలా వాడుకోవచ్చు https://www.youtube.com/watch?v=hi_b-qH5zhc

141. ఆధార్ కార్డ్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా?https://www.youtube.com/watch?v=nxk2NRX_4vI

142. ఫొటోషాప్‌లో Undo కమాండ్‌ని శక్తివంతంగా వాడడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=CqXDV5XuLeU

143. ఫొటోషాప్ Background, Foreground కలర్స్ గురించి తెలుసా?https://www.youtube.com/watch?v=qjVTfITpDIk

144. కలర్ థీమ్‌ల ద్వారా ఫొటోషాప్ లుక్ మార్చుకోవడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=oJveY2f5ry8

145. ఫొటోషాప్‌లోని వివిధ టూల్స్‌ని వినియోగించడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=Qpn8p_Uttkc

146. Panels అంటే ఏమిటి? ఫొటోషాప్‌లో అవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి?https://www.youtube.com/watch?v=T9ivVUIuvEI

147. ఫొటోషాప్‌లో Screen Modes గురించి తెలుసుకుందామా..https://www.youtube.com/watch?v=y_hSZXSGKxc

148. Options Bar ద్వారా ఫొటోషాప్‌లో మనం పొందగల ఆప్షన్లు ఇవిhttps://www.youtube.com/watch?v=xy_BVgE0nQc

149. మీ WordPress వెబ్‌సైట్‌ని హ్యాకర్ల బారి నుండి ఇలా రక్షించుకోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=k2IfEzWlM8w

150. దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇలా తెలుసుకోవచ్చు https://www.youtube.com/watch?v=rHcZha7FDG8

151. మీరు చనిపోయినప్పుడు మీ Gmail వంటివన్నీ మీ ఆత్మీయులకు బదిలీ చేయడం ఇలా https://www.youtube.com/watch?v=9DicOZzeuHc

152. మీ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ మిమ్మల్ని మోసం చేస్తోందా? ఇలా తెలుసుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=oMC0G7L3DSM

153. సెల్‌ఫోన్‌లో ఉన్న డాక్యుమెంట్లని పిసికి కనెక్ట్ చేయబడిన ప్రింటర్ ద్వారా ప్రింట్ తీసుకోవడం ఎలా? https://www.youtube.com/watch?v=XnMBk0yBkB0

154. మీకు నచ్చిన ఫొటోల్ని మీ పెన్‌డ్రైవ్‌కి ఐకాన్లు‌గా సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా https://www.youtube.com/watch?v=WqZ8YyDrUDk

155. అలారమ్ కట్టేసి మళ్లీ పడుకుంటున్నారా? ఈ మొబైల్ అప్లికేషన్ వాడితే అలా బద్ధకం తిరిగి దరిచేరదు https://www.youtube.com/watch?v=K7xuiO_7QAg

156.  మీకు నచ్చిన ప్రదేశంలో ఇల్లు అద్దెకు గానీ, కొనడానికి కానీ కావాలా? ఇలా ప్రయత్నించండి https://www.youtube.com/watch?v=1h-JrwfKtOY

157. మీ ఫోన్ బ్యాటరీలోని పవర్‌ని ఇలా ఆదా చేసుకోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=wqzlaDd4NME

158. విండోస్‌కి మాత్రమే వైరస్‌లు వస్తాయా? దీనిలో వాస్తవమెంత?https://www.youtube.com/watch?v=EthUk1MvkHM

159. హైద్రాబాద్‌లో ఏ బస్ ఎక్కడికి వెళుతుందో మీ ఫోన్‌లోనే ఈ అప్లికేషన్‌తో తెలుసుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=Nbi9D6ycegE

160. మీరు కోరుకున్న తేదీ, సమయాల్లో Facebookలో పోస్టులు చేయబడేలా schedule చేసుకోవడం ఇలా.. https://www.youtube.com/watch?v=nvxOphyAsrI

161. సమాచార హక్కు చట్టం క్రింద దేని గురించైనా ఆన్‌లైన్‌లో అప్లికేషన్ పెట్టడం ఇలా https://www.youtube.com/watch?v=K7ZXYiQoHrg

162. ఇంటర్నెట్ కేబుళ్లు సముద్రంలో తరచూ ఎందుకు తెగిపోతూ ఉంటాయి?https://www.youtube.com/watch?v=i4Nwhhkr2Fo

163. ఈ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ వాడితే ఇకపై ఎలాంటి ఆటో మీటర్ మోసాలూ మీ దరి చేరవు https://www.youtube.com/watch?v=A2Ji5dQxSK0

164. మరింత వేగంగా టైప్ చెయ్యడానికి మెరుగైన కీబోర్డ్ కావాలా? ఇదిగోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=OimrInsO4TM

165. Online Jobs అనేవి నిజంగా నమ్మదగినవా? మోసాలా? తెలుసుకోండి ఇలా https://www.youtube.com/watch?v=wdoYJ378FZY

166. రూ. 20000 లోపు 4 మంచి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లు ఇక్కడhttps://www.youtube.com/watch?v=6EHdmTHSS0w

167. కొత్త లాప్‌టాప్ కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఇది చూడండిhttps://www.youtube.com/watch?v=7a2CHYUzBX0

168. ఇంటర్నెట్‌కి అడిక్ట్ అయ్యారా? అయితే ఇలా డీఅడిక్ట్ కావచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=GqSqDkfgaQM

169. తరచూ మీ Wi-Fi Router నుండి మీ లాప్‌టాప్, ఫోన్లు డిస్‌కనెక్ట్ అవుతున్నారా? ఇదీ పరిష్కారం https://www.youtube.com/watch?v=7K7K1Q2PKps

170. రీసైకిల్ బిన్‌లో మరిన్ని ఎక్కువ ఫైళ్లు పట్టేలా కెపాసిటీ ఇలా పెంచుకోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=RAe–9r1X7c

171.  మీ ఊళ్లో ప్రస్తుతం ఎక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయిందో ఇలా తెలుసుకోవచ్చుhttps://www.youtube.com/watch?v=xNYkL-TGvg8

172. Airtel DTH సర్వీసుని ఆన్‌లైన్‌లో రీఛార్జ్ చేసుకోవడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=rnk8MpACFXU

173. మీ కరెంట్ బిల్లు ఎంత వస్తుందో, ఎంత రావాలో ఈ మొబైల్ అప్లికేషన్‌తో అంచనా వేసుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=Bv66P4vS2Ho

174. సినిమా టిక్కెట్లని ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకోవడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=7unbU84aBQA

175. మీరు వెళ్లాలనుకుంటున్న నగరాల్లో మంచి టూరిస్ట్ స్థలాలు ఏం ఉన్నాయో ఇలా తెలుసుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=kAMnCDQWF04

176. ఈ వీడియోలో చెప్పినట్లు చేస్తే మీ ఫోన్ అస్సలు దొంగిలించబడదుhttps://www.youtube.com/watch?v=7dhBYj19-SE

177. 10 GB వరకూ ఒక్కో ఫైల్‌ని మెయిల్ ద్వారా ఇలా అటాచ్‌మెంట్‌గా పంపించుకోవచ్చు https://www.youtube.com/watch?v=BwNTzr3u6xI

178. ఏ వస్తువుకైనా సరసమైన ధరల్ని పొందే మరో టెక్నిక్ ఇదిగోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=1kj1Pp5rErw

179. IRCTC ద్వారా రైల్వే టిక్కెట్లని బుక్ చేయడం కష్టంగా ఉంటోందా? ఇది ఫాలో అవండి https://www.youtube.com/watch?v=bA2DkuiMdTo

180. మీ కంప్యూటర్లోని రహస్యమైన ఫోల్డర్లని ఇలా లాక్ చేసుకోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=wdTDzf-jhF8

181. విండోస్‌లో Hibernate అంటే ఏమిటి? దాన్ని పొందడం ఎలా?https://www.youtube.com/watch?v=l96F0zLAfLY

182. పిసిలో కొత్త కాంటాక్టులు క్రియేట్ చేసుకుంటే అవి ఆటోమేటిక్‌గా మొబైల్‌లో వచ్చేలా ఇలా చేసుకోవచ్చు https://www.youtube.com/watch?v=P9V2BvJg7tA

183. మీ పెన్‌డ్రైవ్‌ని పాస్‌వర్డ్‌తో కాపాడుకోవడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=EcCBN8xHKdU

184. మీ టాబ్లెట్, ఫోన్‌లోని నెట్‌ని పిసికీ, లాప్‌టాప్‌కీ పంచుకోవాలనుకుంటున్నారా?https://www.youtube.com/watch?v=bz6a59un54k

185. మీ ప్రింటర్ల విషయంలో వచ్చే అన్ని రకాల సమస్యలనూ ఇలా పరిష్కరించుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=BKs7wJV5clY

186. Facebookలోని Graph Search గురించి తెలుసుకోవలసిన అంశాలివిhttps://www.youtube.com/watch?v=FCH0VoawZY0

187. ఈ కంప్యూటర్ ఎరా ఛానెల్ ఉద్దేశమేమిటి?https://www.youtube.com/watch?v=9i6N3-c_LHE

188. 27 అంగుళాల Apple iMac కంప్యూటర్ గురించి రివ్యూ ఇక్కడ చూడండిhttps://www.youtube.com/watch?v=wyCw9mK6kO4

189. విండోస్ లాగిన్ అయ్యే సమయంలో మీ ఫొటో వచ్చే విధంగా సెట్ చేసుకోవాలా? https://www.youtube.com/watch?v=OgHq0CgqoU4

190. Windows 8 Pro కొన్నప్పుడు వచ్చే బ్యాకప్ డివిడి చూడాలనుకుంటున్నారా ఇదిగోండి https://www.youtube.com/watch?v=aCgQhpPYTKs

191. మదర్‌బోర్డ్‌ BIOSని ఎంత సులభంగా update చేసుకోవచ్చో చూడండిhttps://www.youtube.com/watch?v=s4s6zKVsrLA

192. అరగంట లోపు కరప్ట్ అయిన విండోస్‌ 8ని తిరిగి పూర్తి సాధారణ స్థితిలో ఇలా రికవర్ చేసుకోవచ్చు https://www.youtube.com/watch?v=P5YiNdRh2Fg

193. విండోస్ 7 కన్నా విండోస్ 8 ఎంత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందో చూడండిhttps://www.youtube.com/watch?v=JM-3YA2dKPo

194. ఫొటోషాప్ ద్వారా మీరు టైప్ చేసే మేటర్‌కి 3D ఎఫెక్టులు పొందడం ఇలాhttps://www.youtube.com/watch?v=O0wN2XpmvL4

195.  కంప్యూటర్ నుండి భరించలేనంత శబ్ధం వస్తోందా? ఇలా సాల్వ్ చేసుకోండిhttps://www.youtube.com/watch?v=XLfj0EGuGyg

196. ప్రెగ్నెంట్ మహిళలకూ, వారి భర్తలకూ చాలా ఉపయోగపడే అద్భుతమైన మొబైల్ అప్లికేషన్ ఇది.. https://www.youtube.com/watch?v=eGndJnA58CY

197. విండోస్ 8 మోడ్రర్న్ అప్లికేషన్‌గా Google Search ఎంత వినూత్నంగా ఉందో చూడండి https://www.youtube.com/watch?v=w8cg6itd6UE

198. కొత్త హార్డ్‌డిస్కుని పార్టీషన్ చేయడం చేతకాదా? ఇది చూస్తే అర్థమవుతుందిhttps://www.youtube.com/watch?v=–WunKlUzZs

199. 2 TB స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కలిగిన Western Digital హార్డ్ డిస్కు ఇక్కడ చూడండి https://www.youtube.com/watch?v=xCFrTSmKDf0

200. కొత్తగా మెమరీ కార్డులు కొనాలనుకుంటే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి https://www.youtube.com/watch?v=6jpG0PCYpHg

201. మొబైల్ నుండే ఫ్రీగా SMSలు ఇలా పంపండి.. https://bit.ly/srifreesms

202. విండోస్ 8 ఆరు సెకండ్లలోనే వస్తుంది ఇలా.. https://bit.ly/sriwinboot8

203. ఇన్‌స్టాల్ అయిన అప్లికేషన్లు ఇతరులు రన్ చేయొద్దా?https://bit.ly/sriapps

204. Facebook Profile Vists స్కామ్ ఇంత ప్రమాదకరంhttps://bit.ly/sriprofilevisits

205. అన్ని భారతీయ బ్యాంకుల సమాచారం మీ చేతుల్లోనే ఇలాhttps://bit.ly/sribanks

206. Gmail అటాచ్‌మెంట్లలోనూ మీకు కావలసింది వెదకొచ్చుhttps://bit.ly/srisearch

207. సైబర్ నేరాల గురించి ఎలా కంప్లయింట్ చేయాలి? https://bit.ly/sricyber

208. సినిమా లేదా షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయాలా ఇది చూడండిhttps://bit.ly/sriscreenplay

209. ఫొటోషాప్‌లో ఇమేజ్ సైజ్ చాలా ముఖ్యం ఇలా..https://bit.ly/photoshopclass1

210. విండోస్ 8 అడ్వాన్స్‌డ్ సెట్టింగ్స్ ఇవి.. https://bit.ly/sriwin8class5

211. పెన్‌డ్రైవ్ వైరస్‌ల వల్ల సమస్యలా? ఇది చాలా బెస్ట్https://bit.ly/srivirusfree

212. తెలుగు అనూ ఫాంట్లు విండోస్ 7, 8లలో ఇలా వాడొచ్చుhttps://bit.ly/srianu7

213. విండోస్ 8లో Ribbon Interface ఎంత బాగుందోhttps://bit.ly/sriwin8class4

214. ఫొటోషాప్ ఇకపై XPలో పనిచేయదు.. ఎందుకంటే.. https://bit.ly/sriadobe

215. రిమూవబుల్ డ్రైవ్‌లను మళ్లీ మళ్లీ ఎందకు గుచ్చాలి?https://bit.ly/sriusbfact

216. Google Drive, SkyDrive నుండే నేరుగా అటాచ్‌మెంట్లుhttps://bit.ly/sritips1

217. విండోస్ 8లో మోడ్రన్ అప్లికేషన్లు ఎలా పనిచేస్తాయి?https://bit.ly/sriwin8class3

218. ప్రోగ్రాములు సెట్టింగులు విండోస్ 8లో ఎక్కడ?https://bit.ly/sriwin8class2

219. విండోస్ 8లో కొత్తగా వచ్చిన మార్పులేమిటి?https://bit.ly/sriwin8class1

220. డేటాబేస్ అంటే ఏమిటి? డేటా ఎలా సేవ్ అవుతుంది?https://bit.ly/sridatabase

221. Task Managerలో అదనపు ఆప్షన్లు వాడడం ఇలా..https://bit.ly/sriwin8task

222. అనూ ఒరిజినల్ ఫాంట్లు చూడకపోతే ఇక్కడ చూడండిhttps://bit.ly/srianuoriginal

223. జాబ్ కోసం రంగురంగుల రెజ్యూమ్‌లు చేయడం ఇలాhttps://bit.ly/sriresume

224. విండోస్ Safe Modeలో ఏం జరుగుతుంది? https://bit.ly/srimode

225. Airtel, Aircelలలో 3G ఏది స్పీడ్‌గా ఉంది? https://bit.ly/sriera3G

226. టాబ్లెట్ కొనబోతున్నారా? ఇది ప్రయత్నించండి https://bit.ly/srisamsung

227. ఫోన్ సైలెంట్ మోడ్ వేరేచోటి నుండి ఇలా ఆన్ చేయండిhttps://bit.ly/srisilent

228. విండోస్ 8లో కొత్త డ్యూయల్ బూటింగ్ చూశారా? https://bit.ly/sriboot

229. లాప్‌టాప్‌లో చిన్న హార్డ్ డిస్క్ ఇలాగుంటుంది.. https://bit.ly/srilaphdd

230. నిద్ర సరిపోవట్లేదా? ఇది చాలా యూజ్‌ఫుల్.. https://bit.ly/srisleep

231. లాప్‌టాప్ keypadని దుమ్ము నుండి ఇలా కాపాడండి https://bit.ly/srilap

232. ఫొటోల్లో అవసరం లేని భాగాలు ఇలా తొలగించొచ్చుhttps://bit.ly/sriphocs6

233. విండోస్ 8 రిలీజ్ ప్రివ్యూని ఇన్‌స్టాల్ చేయడం తెలీదా? https://bit.ly/sriwin8

234. నెట్ లేకుండా Windows అప్‌డేట్ చేయడం ఇలాhttps://bit.ly/sriupdatewin

235. మీ మాటలే పాటలుగా మార్చుకోవాలా? https://bit.ly/srisongvoice

236. మీ మొహంతో ఫోన్‌ని unlock చేయొచ్చు తెలుసా?https://bit.ly/srifaceunlock

237. Samsung Galaxy Note అప్‌డేట్ ఇలా.. https://bit.ly/srinoteupdate

238. లాప్‌టాప్‌తో వచ్చే Free OSని పోగొట్టుకుంటారా? https://bit.ly/srifreeos

239. ఫేస్‌బుక్ application invitationలు విసిగిస్తున్నాయా?https://bit.ly/fbsri

240. వెబ్‌సైట్లు ఎలా వేగంగా లోడ్ అవుతాయి? https://bit.ly/srisites

241. చీటికీ మాటికీ Facebook ఇ-మెయిల్స్ వస్తున్నాయా?https://bit.ly/srifbalerts

242. iPhone 4Sలో బ్యాటరీ ఎక్కువ రావాలంటే..https://bit.ly/sriapplebattery

243. ఆన్‌లైన్‌లో బిల్లులు కట్టడం సేఫేనా? https://bit.ly/onlinepayments

244. ఆడియో సిడిలు నేరుగా ఎందుకు కాపీ అవ్వవు? https://bit.ly/sricdcopy

245. మీ కంప్యూటర్ గురించి A to Z సమస్త సమాచారం ఇలాhttps://bit.ly/sripcdetails

246. 50 GB ఉచిత స్టోరేజ్ స్పేస్ ఇలా పొందండి https://bit.ly/50GBStorage

247. ఆన్‌లైన్‌లో కరెంట్ బిల్లులు ఎలా చెల్లించాలి? https://bit.ly/paypowerbill

248. ఒక కంప్యూటర్లో ఇన్‌స్టాల్ అయినవి వేరోచోటికి ఇలాhttps://bit.ly/moveapps

249. మీ పిసి వేగంగా పనిచేసేలా ఇలా ఏర్పాటు చేయండిhttps://bit.ly/srifinetune

250. భవిష్యత్‌లో ఫోన్లు ఎలాంటివి రాబోతున్నాయి? https://bit.ly/sriphones

251. ప్రింటింగ్ జరగకుండా ప్రింటర్లు ఎందుకు ఫెయిలవుతాయి?https://bit.ly/sriprinter

252. ఒకేసారి 40+ ఏంటీవైరస్‌లతో ఇలా స్కాన్ చేయండిhttps://bit.ly/sriantivirus

253. కంప్యూటర్ ఓవర్‌హీట్ అయి కాలిపోకుండా ఇలా.. https://bit.ly/sricpu

254. మీరు కొన్న ప్రోడక్టులకు manuals పోయాయా? https://bit.ly/sriguide

255. ఏపిల్ Mac కంప్యూటర్లు ఎలా ఉంటాయో చూస్తారా?https://bit.ly/sridharapple

256. మీ పిసి తక్కువ పవర్ వాడుకునేలా ఇలా చేయండి https://bit.ly/sripower

257. విండోస్‌లోని అన్ని సదుపాయాలూ ఒకేచోట లభ్యం https://bit.ly/sriwinopt

258. విండోస్ 7, 8లలో C, C++ ప్రోగ్రాములు ఇలా రాయండిhttps://bit.ly/sriCLang

259. మీ కంప్యూటర్లో బ్లూ స్క్రీన్ వస్తోందా? కారణాలివి.. https://bit.ly/sriblue

260. Facebook, Twitterలో అడ్వాన్స్‌డ్‌గా మెసేజ్‌లు పెట్టడంhttps://bit.ly/sriFBupdates

261. ముఖ్యమైన ఫైళ్లు, ఫోల్డర్లని ఇలా జాగ్రత్త చేసుకోండి https://bit.ly/srisafe

262. ఇక మీ కంప్యూటర్ స్పీడే స్పీడ్ ఇలా చేస్తే https://bit.ly/srispeedup

263. డబుల్ లేయర్ డివిడిల కెపాసిటీ తక్కువెందుకు? https://bit.ly/dvdfact

264. దిస్ ఈజ్ ది సీక్రెట్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ https://bit.ly/sridharsecret

265. మీ ఫైళ్లు కరప్ట్ అవుతున్నాయా? రీజన్స్ ఇవి.. https://bit.ly/sricera

266. మీ హార్డ్‌డిస్క్ ఎప్పుడైనా డెడ్ అయిపోవచ్చు.. https://bit.ly/sridatasafe

267. వచ్చే తరం మొబైల్ Galaxy Note చూడండి..https://bit.ly/srinotereview

268. ఏపిల్ iPhone 4S ఎలాగుంటుందో నేరుగా చూస్తారా?https://bit.ly/sri4siphone

269. HPనుండి 5 వేలలో చవకైన నాణ్యమైన టాబ్లెట్ https://bit.ly/srihptouch

270. ఫొటోషాప్‌లో text effects సృష్టించడం ఇలా.. https://bit.ly/sriphototext

271. మీరు మొబైల్‌లో ఏం చేస్తుందీ తెలుస్తుందా? https://bit.ly/srimobilesafe

272. టైపింగ్ జెట్ స్పీడ్‌తో చేసేయండి ఇక.. https://bit.ly/srijetspeed

273. Mac ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో తెలుగు కావాలా? https://bit.ly/srimactelugu

274. ఇప్పటివరకూ విండోస్ ఇన్‌స్టలేషన్ తెలీదా? ఇలా..https://bit.ly/sriwinsetup

275. మీ Facebook అప్‌డేట్లు SMS ద్వారా పొందాలా?https://bit.ly/fbsmssri

276. ఫేస్‌బుక్‌లో టైమ్‌లైన్ ప్రొఫైల్ సెట్ చేసుకోవడం ఇలా..https://bit.ly/srifbtimeline

277. మీరు వాడుతున్న మందులు కరెక్టేనా? https://bit.ly/srimedicine

278. ఫోన్ పోయిందా? ఇలా వెదికి పట్టుకోండి.. https://bit.ly/sristolenphone

279. రూటర్ ద్వారా మీ నెట్‌ని ఫోన్‌కీ, పిసికి షేరింగ్ ఇలా..https://bit.ly/srirouter

280. కొత్త డిజిటల్ కెమెరా కొనబోతున్నారా? ఇది చూడాల్సిందేhttps://bit.ly/sricamera

281. మీ స్వంతంగా వెబ్‌సైట్ సృష్టించుకోవాలంటే ఇలా చేయండిhttps://bit.ly/sriwebsite

282. కంప్యూటర్‌ని స్పీడ్ చేసే కొన్ని టిప్స్ ఇవి.. https://bit.ly/srispeedup1

283. వైరస్‌ల కన్నా రూట్‌కిట్‌లు చాలా ప్రమాదకరం తెలుసా?https://bit.ly/srirootkit

284. విండోస్‌కి ప్రతీసారీ పాస్‌వర్డ్ టైప్ చేసే పనిలేకుండాhttps://bit.ly/sriautologon

285. పొరబాటున డిలీట్ అయిన మేటర్ వెనక్కి వచ్చేలాhttps://bit.ly/sritextrecover

286. C లాంగ్వేజ్ ఎందుకు వాడతారు? ఏం సాధిస్తారు? https://bit.ly/sriwhyc

287. మీ pen drive ఎంత స్పీడ్‌దో టెస్ట్ చేసుకుంటారా?https://bit.ly/sritestpen

288. పాటలు కూడా వినగలిగే బ్లూటూత్ హెడ్‌సెట్ ఇలాhttps://bit.ly/sribluetooth

289. పిసి లోపల దుమ్ము ఇలా జాగ్రత్తగా దులపాలి https://bit.ly/sripcclean

290. కంప్యూటర్లోని BIOS సెట్టింగులు ఎంత యూజ్‌ఫుల్లో.. https://bit.ly/sribios

291. వద్దనుకున్న వెబ్‌సైట్లని బ్లాక్ చేయడం ఇలా.. https://bit.ly/sriwebblock

292. ఫొటోషాప్ వాడుతున్నారా? ఇవి మీకు తెలుసా?https://bit.ly/sriphototips

293. మీ పెన్‌డ్రైవ్‌తో పిసిని స్పీడ్ చేయొచ్చని గ్రహించండి..https://bit.ly/sripenspeed

294. విండోస్‌లో ఫైల్ పేర్లు బ్లూ కలర్‌లో ఎందుకు కన్పిస్తాయిhttps://bit.ly/sribluecolor

295. మీ ఫేస్‌బుక్ అకౌంట్‌ని ఇలా రక్షించుకోండి https://bit.ly/fbsafeguard

296. మీ సెల్‌ఫోన్‌లోనూ తెలుగు టైప్ చేయొచ్చు ఇలా..https://bit.ly/sricelltelugu

297. ఇలా చేస్తే ఇక మీకు వైరస్‌ల బాధే ఉండదుhttps://bit.ly/srigoodbyevirus

298. Gmail ఐడిలు హ్యాక్ అవకుండా ఇలా జాగ్రత్త పడండి..https://bit.ly/gmailcare

299. Wordలో Format Painter వల్ల ఎంత ఉపయోగమో..https://bit.ly/sriwordtips

300. మొండి వైరస్‌లను బూటింగ్‌లో తీసేయడం ఇలా https://bit.ly/sribootvirus